ცხოვრების ჯანსაღი წესი

  • ამობეჭდვა

    ცენტრის მუნიციპალური ერთეულებისა და თვითმმართველობების წარმომადგენლებთან ერთობლივად მოსახლეობისათვის ინფორმაციის მიწოდება გადამდები და არაგადამდები დაავადებების გავრცელების შესახებ, პრევენციული ღონისძიებების მნიშვნელობის, ენდემურად დამახასიათებელი დაავადებების, მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მიმდინარე ცენტრალური თუ მუნიციპალური პროგრამების შესახებ, ცხოვრების ჯანსაღი წესის ხელშეწყობის მიზნით,   კონფერენციებისა და სხვა აქტივობების ორგანიზება/ჩატარება, ჯანმრთელობის მსოფლიო დღეების აღნიშვნა, საინფორმაციო მასალის მომზადება/გავრცელება