იმუნოპროფილაქტიკის ხელშეწყობა

  • ამობეჭდვა

    ,,იმუნიზაციის" სახელმწიფო პროგრამის მიმწოდებელ ფიზიკურ/იურიდიულ პირებთან ერთობლივად ვაქცინოპროფილაქტიკის შედეგების გაუმჯობესების ხელშეწყობა,   თვითმმართველობების ინფორმირება სამოქმედო არეალის მიხედვით ვაქცინოპროფილაქტიკის თანმხლები ხელშემშლელი მიზეზებისა და შედეგების შესახებ. ბავშვთა მოზიდვის ხელშეწყობა მუნიციპალიტეტების მხრივ, ,,ცივი ჯაჭვის" უსაფრთოების დაცვის უზრუნველყოფა. ვაქცინების, სტრატეგიული დანიშნულების მედიკამენტებისა და სხვა სახარჯი მასალების აუცილებელი მარაგების შექმნა თითოეული მუნიციპალიტეტისა და სოფლის ექიმის დონეზე. 

მოსახლეობის ინფორმირება აცრების ეროვნული კალენდრით განსაზღვრული ვაქცინაციის ჩატარების აუცილებლობის  შესახებ.