სამედიცინო სტატისტიკა

  • ამობეჭდვა

სამედიცინო პერსონალის ინსტრუქტაჟი სამედიცინო სტატისტიკის წარმოებაში, ჯანმრთელობის დაცვის ელექტრონული მოდულის (დაბადება/გარდაცვალება/აცრა/ტუბერკულოზი) წარმოების ინსტრუქტაჟი/ხელშეწყობა.  თვითმმართველობებისათვის (მოთხოვნის შესაბამისად) ცენტრის რაიონული განყოფილებების მიერ ინფორმაციის მიწოდება გადამდებ და არაგადამდებ დაავადებათა მიმართ ავადობის შესახებ სამოქმედო არეალის მიხედვით, არსებული შედეგების გათვალისწინებით სამედიცინო (პროფილაქტიკური) პროგრამების დაგეგმვა / ორგანიზება/გატარება.