სახელმწიფო პროგრამების ეპიდზედამხედველობითი მხარდაჭერა

  • ამობეჭდვა

სახელმწიფო პროგრამების: დედათა და ბავშვთა ჯანმრთელობა-ანტენატალური კომპონენტის მიმდინარეობის მონიტორინგი, სკრინინგით დადებითი შემთხვევების კონფირმაციის  ხელშეწყობა, კიბოს სკრინიგნის ფარგლებში მოსახლეობის ჩართვის და რეფერალის ხელშეწყობა