ტრანსმისიული დაავადებების გადამტანების წინააღმდეგ ბრძოლა, დეზინსექცია/დეზინფეცქია/დერატიზაციის ხელშეწყობა

  • ამობეჭდვა

ტრანსმისიული დაავადებების გადამტანებთან ბრძოლა,  ბათუმის, ქობულეთისა და ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტების სანაპირო ზოლში სადეზინსექციო სამუშაოების წარმოება, დეზინსექციის ეფექტურობის გაზრდის მიზნით, სამუშაოების დაწყებამდე  თითმმართველობების შესაბამისი სამსახურების ინფორმირება   მშენებარე და სხვა კორპუსების სარდაფებში სიმშრალის უზრუნველყოფის, საკანალიზაციო და წყლის სისტემის გამართულობის  ხელშეწყობის მიზნით,  ცენტრის მიერ დაავადების საეჭვო შემთვევის დაფიქსირებისას სადეზინსექციო სამუშაოების ორგანიზება/წარმოება, ინფორმაციის მიწოდება თვითმმართველობებისათვის ჩატარებული სამუშაოების შესახებ, მოსახლეობის ცნობიერების დონის ამაღლება დაავადების გადამტანებთან ბრძოლისა და დაცვის საშუალებების შესახებ.

     ორგანიზებულ დაწესებულებებში დეზინფექციას დაქვემდებარებულ დაავადებათა შემთხვევების დაფიქსირებისას ცენტრის მარაგებიდან დეზინფექტანტით უზუნველყოფის ხელშეწყობა , რეკომენდაციების გაცემა მისი გამოყენებისა და ჩატარების წესის შესახებ.