გადამდებ დაავადებათა ზედამხედველობა

გადამდებ/არაგადამდებ დაავადებათა ეპიდზედამხედველობა და კონტროლი, დაავადებათა  დინამიკის პროგნოზული ტენდენციების განსაზღვრა,  გადამდები დაავადების გავრცელების საწინააღმდეგო  ღონისძიებების  დაგეგმვა/განხორციელება, ეპიდაფეთქების ადრეული  გამოვლენა,  კუპირება, გადამდები დაავადების დეფინიციის განსაზღვრა   ლაბორატორიული კვლევების ხელშეწყობის გზით. თვითმმართველობების ინფორმირება მუნიციპალიტეტის დონეზე  გადამდები დაავადებებით  ავადობისა და სიკვდილიანობის შესახებ, მუნიციპალურ დონეზე უწყებათაშორისი კომუნიკაცია და კოორდინირებული ქმედება უფლებამოსილების ფარგლებში, მოსახლეობისათვის ინფორმაციის მიწოდება გადამდები დაავადებების გავრცელებისა და პროფილაქტიკურ ღონისძიებათა მნიშვნელობის შესახებ.