საზოგადოებრივი მნიშვნელობის დაწესებულებებში სანიტარულ-ჰიგიენური წესების დაცვის მონიტორინგი

  • Print

სალონების რეგისტრის შექმნა, შერჩვითი ერთობლივი მონიტორინგი, N473 დადგენილებით განსაზღრული მოთხოვნების გაცნობა და რეკომენდაციების გაცემა -     გარდა ქალაქ ბათუმისა, სადაც დადგენილებით განსაზღვრულ ყველა აქტივობას განახორციელებს ბათუმის მერია, რომელიც მოთხოვნის შესაბამისად, ინფორმაციას  არსებული სიტუაციის შესახებ  გადასცემს სსიპ აჭარის ა.რ. საზოგადეობრივი ჯანდაცვის ცენტრს.